Uw Eigen Creatie

In Goud, Zilver of Brons...

Edelsmederij Mertens beheerst niet enkel de kunst van het vergulden en verzilveren van allerhande kostbare stukken. Ze heeft ook een diepgaande ervaring in het creëren van uiteenlopende voorwerpen: in de ateliers van de familie Mertens worden uw persoonlijke verzoeken vertaald naar prachtige realisaties. En wat is er kostbaarder dan te beschikken over uw eigen kunstwerken in goudzilvermessing of koper?

Op aanvraag en op basis van een tekening of model vervaardigt de familie Mertens alle voorwerpen die u maar wenst voor uw interieur:

Welk edelmetaal ook uw voorkeur wegdraagt, wij maken alles wat u zich maar kunt bedenken om uw interieur nog rijker te maken. Zo vervaardigen wij bijvoorbeeld alle ontbrekende stukken op gelijk welke drager.

U hebt er altijd van gedroomd om uw eigen siervoorwerpen, meubilair of huisraad in het edelmetaal van uw keuze te laten maken? Vandaag kunt u deze droom waarmaken!

De familie Mertens nodigt u nu uit in een totaal andere wereld, de wereld van de fotografie. Wij willen u namelijk een zo goed mogelijk beeld geven van het gigantische en tegelijk haarfijne werk dat dagelijks wordt verricht door de ambachtslieden van edelsmederij Mertens in Brussel.

Vergulden, verzilveren, vervaardigen en restaureren van kunstwerken, binnen- en buitendecoratie, tafelgerei, juwelen in edelmetaal … Bekijk hier de realisaties van edelsmidateliers Mertens.

Voor een persoonlijke offerte, vrijblijvend advies of vragen over onze diensten, klikt u gewoon door naar onze contactpagina. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op het nummer 02/343 09 91.

Scroll to Top

PRIVACYVERKLARING


Art.1 Privacyregels
De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (= AGV, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven en handelaars bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen.

Met deze privacy overeenkomst willen we u duidelijke en nauwkeurige informatie geven over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Art.2 De verwerkingsverantwoordelijke
De “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens is de verantwoordelijke van de website die u heeft gebruikt en via dewelke u persoonsgegevens heeft gegeven.

Art.3 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
We kunnen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor legitieme en noodzakelijke doeleinden (art. 6 van de AVG):
Dat betekent dat we uw persoonsgegevens verwerken, al dan niet elektronisch, voor legitieme contractuele, zakelijke en veiligheids-/beveiligingsdoeleinden.
Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende :
Aanvragen voor informatie, aanbiedingen en prospecten;
Mededelingen in het kader van de uitvoering van het contract;

Art.4 Wat zijn de persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot u op basis waarvan u kan worden geïdentificeerd. Anonieme gegevens aan de hand waarvan iemand niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens kunnen onder meer zijn :
Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.;
Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, …);
Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, …);
Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract (voorwerp van het contract, factureringsadres, beroepsmatige gegevens, …);
Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, …);
Gevoelige gegevens :
De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen of de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een natuurlijke persoon als zodanig of gegevens die de seksuele geaardheid of het seksuele leven van een natuurlijke persoon betreffen, zijn verboden.
Wij verbinden ons ertoe dit verbod strikt na te leven.
Hoe gebruiken we uw gegevens ?
Met wie delen we uw gegevens ?


Art.5 Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens
Naar alle waarschijnlijkheid zijn de initiële gegevens van uzelf afkomstig. Indien u niet van plan bent de vereiste of noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunt u bepaalde voordelen verliezen en/of kunnen we besluiten onze diensten te beëindigen.

Art.6 Toegang tot persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zijn normaal gezien alleen voor intern gebruik. Voor bepaalde legitieme redenen kunnen uw persoonsgegevens aan en door derden worden verstrekt of zelfs verwerkt. We zorgen ervoor dat onze onderaannemers de AVG-regelgeving naleven. De gegevensverwerking door deze laatsten is onderworpen aan een strikt juridisch kader.

Art.7 Bewaartermijn van de gegevens
We zetten de nodige middelen in om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden en dat deze de wettelijke termijnen niet overschrijden.

Art.8 Wat zijn uw rechten ?
Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens van iedereen te waarborgen (Art. 32 van de AVG).
– Recht op toegang (Art. 15 van de AVG);
Wij verlenen het recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens en het recht om deze te verkrijgen of er een kopie van te maken voor zover dit redelijk is.
– Recht op rechtzetting (Art. 16 van de AVG);
Wij kennen de mogelijkheid toe om een rechtzetting van foutieve gegevens aan te vragen en te vragen deze aan te vullen zoals ze moeten zijn. We zullen de wijzigingen meedelen aan de betrokken partij.
– Recht om te worden vergeten (Art. 17 van de AVG) en het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 van de AVG);
Wij verbinden ons er in het bijzonder toe om in de volgende gevallen de verwijdering van persoonsgegevens toe te staan :
– Gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
– U maakt bezwaar tegen de verwerking;
– De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
– Recht om een klacht in te dienen (Art. 77 van de AVG);
De klant heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.

Art.9. Wat is onze verbintenis
We hebben tot doel beveiligingstechnieken te implementeren om de opgeslagen gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, onwettige of accidentele vernietiging en onbedoeld verlies.

Art.10. Procedure bij inbreuken
Het is altijd mogelijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt in verkeerde handen vallen als gevolg van menselijke fouten, computerfouten, enz.
Indien de inbreuk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de persoon, zullen we de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen. We zullen ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacycommissie van de inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk, tenzij de inbreuk geen hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de persoon. (Art. 32-34 van de AVG).

Uw toestemming :

Art. 11. Toestemming
U dient uw uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde, op eenvoudig schriftelijk verzoek, in te trekken. We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.